Ảnh minh họa

Công văn hướng dẫn của Bộ LĐTBXH lưu ý các bộ, ngành trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đề nghị các DN cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của DN theo ngành, nghề; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa GDNN với DN; phân công nhân sự cụ thể theo dõi việc gắn kết GDNN với DN, thị trường lao động, đào tạo theo đặt hàng của DN,…

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH cũng khuyến khích các DN hợp tác với các trường nghề để chủ động tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho DN; bảo đảm người học vào học tại nhà trường sẽ được tiếp nhận thực tập, thực tế và làm việc tại DN sau khi tốt nghiệp.

Một thông tin rất đáng quan tâm là sẽ thực hiện chính sách miễn giảm thuế doanh nghiệp đóng góp và tham gia đào tạo theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, bao gồm các hỗ trợ trong kết nối nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ học phí, chi phí đào tạo, hỗ trợ thông tin truyền thông trong tuyển sinh, tuyển dụng...

Ưu tiên ngân sách đặt hàng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, kể cả hỗ trợ đào tạo lao động nông thôn chuyển đổi nghề nghiệp theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Theo Lao động