Người Việt giàu, học cao sinh con trai nhiều hơn gái
21:16 23/07/2019
Nhóm các bà mẹ ít biết chữ sinh 107 bé trai trên 100 gái, nhóm bà mẹ có trình độ cao đẳng trở lên sinh 114 trai/100 gái.