Hỏi: Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 1, Điều 3 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, mức thu lệ phí được quy định như sau:

- Đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí là 200.000đ/lần/người;

- Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí là 100.000đ/lần/người.

Trường hợp yêu cầu cấp từ Phiếu thứ ba trở đi trong một lần cấp thì phải nộp 3.000đ/Phiếu để bù đắp chi phí in mẫu Phiếu.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp