Ngày 22/02/2016, Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết được ban hành.

Theo đó, trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài được bảo vệ khi trẻ bị xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.


Gia đình ngôi sao điện ảnh Brad Pitt và Angelina Jolie nhận nuôi cậu bé gốc Việt Pax Thiên (hàng trước, ngoài cùng bên phải) hơn 8 năm qua

Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tiếp nhận thông tin, phản ánh và thông báo cho nhau về việc trẻ cần được bảo vệ trong trường hợp cần thiết nêu trên.

Ngay sau khi nhận tin, phản ánh, Bộ Tư pháp  liên hệ với Cơ quan trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của nước nhận, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đề nghị cung cấp thông tin xác thực về tình trạng cụ thể của trẻ em.

Trường hợp đặc biệt, Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền xác minh tại chỗ thông tin, phản ánh về tình trạng cụ thể của trẻ cần thiết phải bảo vệ. 


Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH có hiệu lực từ 06/04/2016.

Quang Vinh