ai


anh


anh trai


Anh (người)


ba

chào


cháu


chú

con


con gái


công ty


em

gia đình


giám đốc


giáo viên


Hoa Kỳ


kế toán
ông


tên


thím


tớ


đây


Hội thoại: Đây là ai?
Tâm: Đây là ai?

Lan:   Đây là ba em. Ba em là giáo viên.

Tâm: Còn đây là ai?

Lan:   Đây là má em. Má em là y tá.

Tâm: Còn đây?

Lan:   Đây là anh Lân, anh trai em.

Tâm: Ai đây?

Lan:   Đây là ông bà em.

Tâm: Ai đây?

Lan:   Đây là cô em.

Tâm: Còn đây?

Lan:   Đây là chú thím em.Nguồn: Tiếng Việt Online