leftcenterrightdel
 

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào 5 lĩnh vực chính, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam, gồm: 

1) Phụ nữ lãnh đạo, tham gia và hưởng lợi bình đẳng từ hệ thống quản trị công thông qua tăng cường năng lực của các cấp Hội trong thúc đẩy tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng pháp luật, chính sách có đáp ứng giới.

2) Trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giúp phụ nữ có việc làm bền vững và tự chủ kinh tế.

3) Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: Tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều được sống một cuộc sống không có bạo lực dưới mọi hình thức.

4) Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Phụ nữ và trẻ em gái có đóng góp và ảnh hưởng lớn hơn và được hưởng lợi bình đẳng từ việc phòng chống và cứu trợ thiên tai.

5) Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Phụ nữ và trẻ em gái đóng góp và có ảnh hưởng đáng kể hơn trong việc xây dựng nền hòa bình bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các vấn đề an ninh phi truyền thống và truyền thống đang nổi lên.

leftcenterrightdel
Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết 

Mục đích của Thỏa thuận hợp tác này là đưa ra một khuôn khổ hợp tác và tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa Hội và UN Women Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm cho giai đoạn 2022-2026. 

Hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận này trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên ký kết, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Liên hợp quốc là thành viên.

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women, khẳng định, đây là thỏa thuận mang tính chất chiến lược, là biểu tượng hợp tác của hai tổ chức cùng có mục tiêu phấn đấu cho sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc hợp tác cũng sẽ giúp hai tổ chức có những thảo luận và chương trình tập huấn tăng cường năng lực của cán bộ Hội cấp TƯ và địa phương để thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Hội LHPN Việt Nam và UN Women Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: "Thỏa thuận hợp tác được ký hôm nay sẽ tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác giữa hai bên, giúp chúng ta hướng tới hoạt động phối hợp mang tính chiến lược và hiệu quả hơn, tạo điều kiện để Hội LHPN Việt Nam và UNWomen thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng việc thực hiện Thỏa thuận trong giai đoạn mới sẽ giúp các nỗ lực của hai tổ chức được nhân lên, đóng góp thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và phát triển bền vững ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế mang lại cả cơ hội và thách thức đối với tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ".

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam (UN Women Việt Nam) về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Thu Hà